Popis služby

eSlužba je zameraná na vytvorenie elektronických prostriedkov pre podanie a vybavenie petície obyvateľov obce, alebo iných dotknutých osôb. Petičné právo patrí k základným demokratickým nástrojom, prostredníctvom ktorých sa realizuje právo účasti verejnosti na správe vecí verejných. Prostredníctvom petície sa petičný výbor s podporou podpísaných osôb obracia na obec vo veci verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Prostredníctvom eSlužby je zabezpečovaná aj komunikácia so zástupcom petičného výboru pri odstraňovaní nedostatkov v podanej petícii. Zákon o obecnom zriadení obsahuje jednu z mála pomenovaných petícií, pri ktorej je, za podmienky dosiahnutia zákonom predpísaného kvóra obligatórne predpísaný výsledok v podobe vyhlásenia miestneho referenda za odvolanie starostu obce. Výstupom služby je poskytnutie oznámenia o vybavení petície alebo zaslanie odpovede s odôvodnením prečo nie je možné petíciu vybaviť.

Kto sa môže na orgán verejnej moci obrátiť s petíciou?

Petíciu môže zostaviť a obstarať pod ňu podpisy osoba akejkoľvek štátnej príslušnosti a v zásade akéhokoľvek veku, ktorá má verejný alebo iný spoločenský záujem. Minimálna veková hranica je stanovená na 16 rokov pre zhromažďovanie podpisov na mieste prístupnom verejnosti. Aby však petícia zostavená maloletými osobami bola platná, musí byť v petičnom výbore aspoň jedna osoba, ktorá dovŕšila osemnásť rokov.

Aké sú náležitosti petície?

Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu (podrobnosti upravuje zákon o petičnom práve). Každý člen petičného výboru v nej uvedie svoje meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca (osoba podávajúca petíciu) pripojí aj svoj vlastnoručný podpis. Petícia sa môže podať aj elektronicky, pričom musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom zástupcu. Ak je petícia neúplná a nedostatky petície sa neodstránia, orgán verejnej moci, ktorému je adresovaná, petíciu odloží. Osobitné predpisy môžu stanoviť aj ďalšie náležitosti, napr. najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo ich vek.

Akým spôsobom je možné petíciu podporiť?

Osoba podporujúca petíciu buď v podpisovom hárku uvedie svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a podpis, alebo pri elektronickom vyhotovení namiesto podpisu uvedenie adresu elektronickej pošty, adresu elektronickej schránky, kvalifikovaný elektronický podpis alebo vykoná potvrdenie cez petičný systém (zatiaľ nie je dostupný). Petíciu tiež môžu podpísať právnické osoby.

Aké sú lehoty na vybavenie petície?

Výsledok vybavenia petície sa písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov, ak bola podaná neúplná petícia. Vo zvlášť zložitých prípadoch príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na elektronickej úradnej tabuli do 10 pracovných dní od jej vybavenia.

Vzory:

vzor petície [.pdf, 71.1 kB]
Súvisiace:
čl. 27 a čl. 46 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava slovenskej republiky
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

Sekcia je v príprave.