Názov a sídlo prijímateľa

Naše Bojnice, o.z.
Hurbanovo nám. 46, 972 01 Bojnice

Názov projektu

Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta

Miesto realizácie projektu

Mesto Bojnice

Výška poskytnutého NFP

345 749,74 Eur

Stručný opis projektu

Projekt je komunitným typom projektu, občianskej informovanosti a participácie v meste Bojnice a regióne Horná Nitra, teda v oblasti, ktorá má výrazný rozvojový potenciál stať sa nielen popredným centrom cestovného ruchu v dôsledku kombinácie kultúrnych, historických, prírodných a sociálno-ekonomických podmienení ale aj dynamicky sa rozvíjajúcim komunitným mestom, ktoré vďaka efektívnemu zapojeniu MNO do procesu participácie na správe verejných samosprávnych záležitostí vytvorí synergický efekt pre rozvoj celého okolitého regiónu. Projekt bude realizovaný v menej rozvinutom regióne (konkrétne v meste Bojnice a regióne Hornej Nitry v Trenčianskom samosprávnom kraji) počas doby 27 mesiacov (vrátane 3 mesiacov záverečných aktivít riadenia projektu a jeho správneho uzavretia po finančnej a obsahovej stránke). Hlavná aktivita „Skvalitnenie a optimalizácia účasti na správe verejných vecí aktívnym zapájaním sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy implementácie a hodnotenia rozvojových aktivít v meste Bojnice“ je typom zadefinovanej oprávnenej aktivity s dominantným cieľom žiadosti „Skvalitnenia systémov a optimalizovania procesov VS v meste Bojnice a regióne Horná Nitra“, a to prostredníctvom projektových subaktivít:

Zvýšenie podpory a kvality verejnej diskusie a zapájania širšej verejnosti do odbornej diskusie o verejných politikách v Bojniciach a regióne Horná Nitra;

Posilnenie spolupráce vytvorením efektívnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík v meste Bojnice a regióne Horná Nitra medzi MNO a samosprávou pri vytváraní spoločných lokálnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík vrátane zvyšovania povedomia zamestnancov MNO a samosprávy, ako aj podpora strešných organizácií;

Podpora verejných rozhodností smerujúcich k realizácii kľúčových kultúrno-spoločenských projektov a aktivít v meste Bojnice, čím sa vytvoria podmienky na posilnenie účasti širokej verejnosti na rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach riadenia spoločnosti, podporia sa nástroje na zvyšovanie účasti verejnosti na realizácii rozvojových projektov a informované rozhodovanie občanov v témach, ktoré sa ich dotknú;

Participatívne plánovanie a zavádzanie deliberatívnych prístupov v meste Bojnice;

Prehĺbenie informovanosti a porozumenia občanov v témach a verejných politikách s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verejných politík a stratégií, ako aj podpora princípov otvorených dát.